one-p opp

Main menu

Zarząd i Rada


Działalnością Fundacji kieruje Zarząd powołany przez Fundatorów.
Do zadań Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji merytorycznych
i finansowych dotyczących działalności Fundacji.

W skład Zarządu wchodzą:
Prezes Fundacji – Julita Szpunt
V-ce Prezes – Katarzyna Lisiecka


Rada Fundacji
Do głównych zadań Rady Fundacji należy kontrolowanie bieżącej działalności
Zarządu oraz jego wsparcie w wytyczaniu kierunków działania Fundacji.
Członków Rady powołuje Fundator na trzyletnią kadencję.
W skład Rady kadencja 2014-2016 wchodzą:
Przewodniczący – Teresa Budzowska
Członkowie – Agnieszka Jankowska, Jacek Malec